Contact Us
  • factory address

    Panyu, Guangzhou, China

  • call us

    Mobile: +86-15359296028

  • quick inquiry

    info@joacii.com

Contact info

Tel: +86-592-5251351

Phone: +86-15359296028

WhatsApp:  +86-15359296028 

E-mail: info@joacii.com


Adds

Manufacturing Center

No.9 Xiangping Road, Shatou Street, Panyu District, Guangzhou, China, 511400


Marketing Center

Unit 4032, 4th Floor, No.73-75 Hu'an Road, Xiamen, Fujian, China, 361006 

Contact Us for An Inquiry
chat now please click here for inquiry